ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Internal audit office Phuket Rajabhat University

21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000

0-7621-1959 ต่อ 1260

Email : jaonang@pkru.ac.th