ประกาศผลรางวัล

ประกาศผลรางวัลการทดสอบก่อนและหลังการอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558

ตามเอกสารแนบ  ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2558ResultScore

No Comments