ปรัชญาของหน่วยตรวจสอบภายใน

“เตรียมพร้อม ปรึกษา ส่งเสริม พัฒนา นำสู่สากล”

วิสัยทัศน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบ ควบคุมอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงการดำเนินงาน มีหลักประกันความเที่ยงตรง โปร่งใส พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ มุ่งเน้นผลสำเร็จที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล

พันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน

  1. วางแผนตรวจสอบ และควบคุมการทำงานอย่างเป็นระบบ
  2. ลดความเสี่ยงการดำเนินงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  3. ดำเนินการตรวจสอบภายในให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  4. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ นำเสนอผลการตรวจสอบที่มีประโยชน์นำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  5. รายงานผลการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่ค้นพบ สรุปคำชี้แจง เสนอแนวทางแก้ไขของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับประเด็นที่ได้ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย