การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่