แคคำอวยพรกเพยงพอแลว 2 1
PKRU NO GIFT POLICY "แค่คําอวยพร ก็เพียงพอแล้ว"
PKRU ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส