law 18 dec 2021 1
 
PRPKRU (16-17 ธันวาคม 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน” โดยมี อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมที่ห้องประชุมเทียนสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้มี นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร
 
law 18 dec 2021 2
 
law 18 dec 2021 3
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการ สนอ. กล่าวว่า “ตามที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการกำหนดประเด็นงานขององค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ในการนี้เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเข้มงวด สร้างความโปร่งใส และพร้อมเข้าสู่การตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 
law 18 dec 2021 4
 
law 18 dec 2021 5
 
law 18 dec 2021 6
 
law 18 dec 2021 7
 
law 18 dec 2021 8
 
law 18 dec 2021 9
 
law 18 dec 2021 10
 
law 18 dec 2021 11