DSCF3524

(27 ธันวาคม 2564) เวลา เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องเทียนสิรินธร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานอธิการบดี โดยกองกลาง จัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ยืมเงินทดรองราชการอย่างไรไม่ผิดระเบียบ” โดยมี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างานการเงิน บัญชี และรายได้, บุคลากรงานการเงิน บัญชี และรายได้ ตลอดจน ตัวแทนจากสำนัก สถาบัน ศูนย์ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การยืมเงินทดรองราชการผ่านระบบลูกหนี้เงินยืมอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำเอกสารส่งใช้เงินยืมมีความถูกต้องตามระเบียบ มีพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562  (admin : The Prince)  

DSCF3531

DSCF3526

DSCF3527

DSCF3528

DSCF3533

DSCF3534

DSCF3535

DSCF3537

DSCF3539

DSCF3541

DSCF3542

DSCF3543

DSCF3563

DSCF3561

DSCF3560

DSCF3554

DSCF3553